Informační přehled o cenách našich služeb

Ceny jsou orientační, přesný cenový plán vám sestaví zubní lékař v ordinaci na základě prohlídky ústní dutiny a po vyhodnocení všech možností a vašich požadavků.

Pouze u nás nabízíme možnost profinancování ortodoncie ve spolupráci s ČSOB. Více informací vám sdělíme na recepci.

Přijímáme platební karty tuzemských i zahraničních bank. 

Finanční prostředky lze také zaslat na základě cenového plánu před ošetřením na náš účet, který Vam sdělí recepční. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka.

NAŠE KLINIKY JSOU PARTNEREM TĚCHTO ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN:

  • (111)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • (201)  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • (207)  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • (211)  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • (205)  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
  • (209)  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • (213)  Revírní bratrská pokladna

Rezervace termínu vyšetření nového klienta - 3 000 Kč

Podmínky rezervace termínu vyšetření nového klienta

Dentální klinika Hradčanská s.r.o.

se sídlem Tychonova 44/3, Hradčany, 160 00 Praha 6

IČ 055 29 247

(dále jen „Dentální klinika Hradčanská s.r.o.“ nebo „poskytovatel“),

tímto stanoví podmínky rezervace termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta.

1.        Základní ustanovení

1.1      Společnost Dentální klinika Hradčanská s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, a to na základě a v rozsahu oprávnění vydaného Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.: S-MHMP 54891/2018 ZDR Zdravotní služby dle tohoto oprávnění jsou poskytovatelem poskytovány v jeho provozovně na adrese: Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6

1.2      Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která si prostřednictvím recepce osobně či telefonicky rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu.

2.        Rezervace termínu vyšetření nového klienta

2.1      Rezervace termínu vyšetření dle těchto obchodních podmínek je určena pouze pro nové, doposud neregistrované klienty Dentální kliniky Hradčanská s.r.o.

2.2      Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci klienta – pacienta ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2.3      Rezervaci termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta lze sjednat prostřednictvím recepce poskytovatele osobně či telefonicky na tel. č. 270 004 700

2.4      Veškeré údaje poskytnuté klientem při rezervaci termínu vyšetření slouží výhradně pro potřeby poskytovatele a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.5      Při použití kteréhokoliv z výše uvedených způsobů rezervace termínu poskytovatel nepotvrdí klientovi rezervovaný termín vyšetření dříve, než bude zaplacen rezervační poplatek dle těchto obchodních podmínek. V okamžiku, kdy bude klientovi ze strany Dentální kliniky Hradčanská s.r.o. rezervovaný termín potvrzen, zavazuje se klient na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas zrušit nebo změnit.

3.        Rezervační poplatek

3.1      Z provozních důvodů a z důvodů zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín vyhrazen pouze klientovi, pro kterého byla rezervace termínu vytvořena. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že se závazně objednaný klient v rezervovaném termínu nedostaví (bez řádné omluvy či změny termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek.

3.2      Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách dentalnikliniky.cz v odkazu Ceník.

3.3      Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci poskytovatele oproti potvrzení o zaplacení či bezhotovostním převodem na účet č. 286545515/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. s uvedením variabilního symbolu přiděleného poskytovatelem. Rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je přijetí platby klientovi potvrzeno.

4.        Změna či zrušení rezervovaného termínu vyšetření

4.1      Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín vyšetření nejpozději 48 hodin před termínem vyšetření, a to telefonicky nebo osobně na recepci poskytovatele či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: hradcanska@dentalnikliniky.cz.

4.2      Nebude-li s klientem sjednán nový termín vyšetření, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje – číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. rezervační poplatek vrácen. V případě, že klient ve stanovené lhůtě platební údaje poskytovateli nesdělí nebo se s poskytovatelem nedomluví na jiném způsobu vrácení rezervačního poplatku, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.3      V případě, že se klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v daném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. započten oproti konečné ceně provedeného vstupního vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že v rámci vstupního vyšetření dochází jednak k poskytnutí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dále k poskytnutí nadstandardní péče v podobě léčebného plánu. Případný rozdíl mezi uhrazeným rezervačním poplatkem a konečnou cenou vstupního vyšetření bude klientovi ponechána u poskytovatele jakožto zálohová platba na další vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že další vyšetření, v rámci, kterého je možné uplatnit zápočet zbývající částky rezervačního poplatku, je nutné sjednat nejpozději do 12 měsíců ode dne vstupní prohlídky. Nebude-li termín v uvedené lhůtě sjednán, nárok na vrácení zbývající části rezervačního poplatku zaniká.

4.4      Zaplacený rezervační poplatek se klientovi bez dalšího vrací v případě, že

- klient se v konkrétně sjednaném termínu na vyšetření dostaví a toto se v dohodnutém termínu neuskuteční z důvodů ležících na straně Dentální kliniky Hradčanská s.r.o. nebo

- dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Dentální klinika Hradčanská s.r.o. bude z důvodů ležících na její straně nucena závazně rezervovaný termín zrušit a zároveň s klientem nedojde ke sjednání termínu náhradního.

I v tomto případě, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje -   číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. rezervační poplatek vrácen. Nedojde-li ke sdělení platebních údajů či dojednání jiného způsobu vrácení rezervačního poplatku nejpozději do 12 měsíců od dne zrušení termínu ze strany poskytovatele, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.5      Nedostaví-li se klient v rezervovaném termínu na vyšetření ani tento termín řádně v souladu s těmito obchodními podmínkami včas nezmění či nezruší, klientovi zaniká nárok na vrácení rezervačního poplatku, kdy tento bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. v plné výši započten na paušální náhradu škody, která jí vznikne v souvislosti s připraveností k vyšetření klienta v konkrétním rezervovaném termínu.

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu - 1 000 Kč

Podmínky rezervace termínu vyšetření nového klienta

Dentální klinika Hradčanská s.r.o.

se sídlem Tychonova 44/3, Hradčany, 160 00 Praha 6

IČ 055 29 247

(dále jen „Dentální klinika Hradčanská s.r.o.“ nebo „poskytovatel“),

tímto stanoví podmínky rezervace termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta.

1.        Základní ustanovení

1.1      Společnost Dentální klinika Hradčanská s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, a to na základě a v rozsahu oprávnění vydaného Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.: S-MHMP 54891/2018 ZDR Zdravotní služby dle tohoto oprávnění jsou poskytovatelem poskytovány v jeho provozovně na adrese: Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6

1.2      Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která si prostřednictvím recepce osobně či telefonicky rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu.

2.        Rezervace termínu vyšetření nového klienta

2.1      Rezervace termínu vyšetření dle těchto obchodních podmínek je určena pouze pro nové, doposud neregistrované klienty Dentální kliniky Hradčanská s.r.o.

2.2      Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci klienta – pacienta ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2.3      Rezervaci termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta lze sjednat prostřednictvím recepce poskytovatele osobně či telefonicky na tel. č. 270 004 700

2.4      Veškeré údaje poskytnuté klientem při rezervaci termínu vyšetření slouží výhradně pro potřeby poskytovatele a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.5      Při použití kteréhokoliv z výše uvedených způsobů rezervace termínu poskytovatel nepotvrdí klientovi rezervovaný termín vyšetření dříve, než bude zaplacen rezervační poplatek dle těchto obchodních podmínek. V okamžiku, kdy bude klientovi ze strany Dentální kliniky Hradčanská s.r.o. rezervovaný termín potvrzen, zavazuje se klient na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas zrušit nebo změnit.

3.        Rezervační poplatek

3.1      Z provozních důvodů a z důvodů zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín vyhrazen pouze klientovi, pro kterého byla rezervace termínu vytvořena. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že se závazně objednaný klient v rezervovaném termínu nedostaví (bez řádné omluvy či změny termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek.

3.2      Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách dentalnikliniky.cz v odkazu Ceník.

3.3      Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci poskytovatele oproti potvrzení o zaplacení či bezhotovostním převodem na účet č. 286545515/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. s uvedením variabilního symbolu přiděleného poskytovatelem. Rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je přijetí platby klientovi potvrzeno.

4.        Změna či zrušení rezervovaného termínu vyšetření

4.1      Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín vyšetření nejpozději 48 hodin před termínem vyšetření, a to telefonicky nebo osobně na recepci poskytovatele či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: hradcanska@dentalnikliniky.cz.

4.2      Nebude-li s klientem sjednán nový termín vyšetření, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje – číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. rezervační poplatek vrácen. V případě, že klient ve stanovené lhůtě platební údaje poskytovateli nesdělí nebo se s poskytovatelem nedomluví na jiném způsobu vrácení rezervačního poplatku, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.3      V případě, že se klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v daném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. započten oproti konečné ceně provedeného vstupního vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že v rámci vstupního vyšetření dochází jednak k poskytnutí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dále k poskytnutí nadstandardní péče v podobě léčebného plánu. Případný rozdíl mezi uhrazeným rezervačním poplatkem a konečnou cenou vstupního vyšetření bude klientovi ponechána u poskytovatele jakožto zálohová platba na další vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že další vyšetření, v rámci, kterého je možné uplatnit zápočet zbývající částky rezervačního poplatku, je nutné sjednat nejpozději do 12 měsíců ode dne vstupní prohlídky. Nebude-li termín v uvedené lhůtě sjednán, nárok na vrácení zbývající části rezervačního poplatku zaniká.

4.4      Zaplacený rezervační poplatek se klientovi bez dalšího vrací v případě, že

- klient se v konkrétně sjednaném termínu na vyšetření dostaví a toto se v dohodnutém termínu neuskuteční z důvodů ležících na straně Dentální kliniky Hradčanská s.r.o. nebo

- dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Dentální klinika Hradčanská s.r.o. bude z důvodů ležících na její straně nucena závazně rezervovaný termín zrušit a zároveň s klientem nedojde ke sjednání termínu náhradního.

I v tomto případě, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje -   číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. rezervační poplatek vrácen. Nedojde-li ke sdělení platebních údajů či dojednání jiného způsobu vrácení rezervačního poplatku nejpozději do 12 měsíců od dne zrušení termínu ze strany poskytovatele, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.5      Nedostaví-li se klient v rezervovaném termínu na vyšetření ani tento termín řádně v souladu s těmito obchodními podmínkami včas nezmění či nezruší, klientovi zaniká nárok na vrácení rezervačního poplatku, kdy tento bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. v plné výši započten na paušální náhradu škody, která jí vznikne v souvislosti s připraveností k vyšetření klienta v konkrétním rezervovaném termínu.

Stomatologické výkony

Rezervace termínu vyšetření nového klienta (více informací zde)

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu (více informací zde)

Vstupní prohlídka

3 000 Kč

1 000 Kč

Hrazeno v rámci ZP

Preventivní péče Hrazeno v rámci ZP
Základní OPG Hrazeno v rámci ZP
Bílá výplň (fotokompozit)

2 300 - 6 200 Kč

Amalgamová výplň od 1 600 Kč
Kompletní endodontické ošetření strojové

6 000 - 15 000 Kč

Lokální anestezie Hrazeno v rámci ZP

Analgosedace

Léčebný plán

Poplatek za ochranné pomůcky a dezinfekci
(účtována všem pacientům při všech výkonech včetně DH, prevencí, atd.)

Paušální roční poplatek - komunikační a informační služby recepce, zajištění multioborové stomatologické péče, zajištění dostupnosti pohotovostních služeb

* za neomluvený termín účtujeme za stomatologii 1 000 Kč a za dentální hygienu 500 Kč. 
Poplatek za neomluvenou hodinu budeme účtovat v případě, že k zrušení termínu nedojde dříve jak 48 hod před termínem.

od 5 000 Kč

1 980 Kč

100 Kč

700 Kč

Dentální hygiena

Ošetření dentální hygienistkou ( dospělý pacient, včetně airflow a fluoridace) od 2 090Kč

Ošetření dentální hygienistkou (dětský pacient)

Kombinované bělení

Domácí bělení (nosiče + gely)

od 900 Kč

8 500 Kč

od 5 500 Kč

Protetika

Fazeta celokeramická (1 zub)

od 12 000 Kč
Celokeramická korunka od 12 000 Kč
Metalokeramická korunka od 9 000 Kč
Metalokeramický můstek (3členný) od 21 000 Kč
Korunka na implantát od 15 000 Kč
Implantát (Straumann a Dentis - chirurgická fáze) od 22 000 Kč

Ortodoncie

Vstupní konzultace dlouhá - dospělý 
(poplatek za vstupní konzultaci se odečítá z ceny rovnátek)

Invisalign full

        3 000 Kč
 

129 000 Kč

Invisalign lite dvě čelisti

94 000 

Invisalign lite jedna čelist

68 000 

Fixy keramické dvě čelisti  99 000 Kč
Fixy keramické jedna čelist  54 000 Kč
Fixy kovové dvě čelisti  79 000 Kč
Fixy kovové jedna čelist  49 000 Kč
Fixy kombo  89 000 Kč
Snímací  30 000 Kč
Rezervace termínu vyšetření nového klienta - 2 000 Kč

Dentální klinika Kladno s.r.o.

se sídlem Sportovců 2457, 272 01 Kladno

IČ 04659899

(dále jen „Dentální klinika Kladno s.r.o.“ nebo „poskytovatel“)

tímto stanoví podmínky rezervace termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta.

1.        Základní ustanovení

1.1      Společnost Dentální klinika Kladno s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, a to na základě a v rozsahu oprávnění vydaného Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.: 011807/2016/KUSK Zdravotní služby dle tohoto oprávnění jsou poskytovatelem poskytovány v jeho provozovně na adrese: Sportovců 2457, 272 01 Kladno

1.2      Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která si prostřednictvím recepce poskytovatele rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu.

2.        Rezervace termínu vyšetření nového klienta

2.1      Rezervace termínu vyšetření dle těchto obchodních podmínek je určena pouze pro nové, doposud neregistrované klienty Dentální kliniky Kladno s.r.o.

2.2      Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci klienta – pacienta ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2.3      Rezervaci termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta lze sjednat prostřednictvím recepce poskytovatele osobně či telefonicky na tel. Č. 739 630 009

2.4      Veškeré údaje poskytnuté klientem při rezervaci termínu vyšetření slouží výhradně pro potřeby poskytovatele a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.5      Při použití kteréhokoliv z výše uvedených způsobů rezervace termínu poskytovatel nepotvrdí klientovi rezervovaný termín vyšetření dříve, než bude zaplacen rezervační poplatek dle těchto obchodních podmínek. V okamžiku, kdy bude klientovi ze strany Dentální kliniky Kladno s.r.o. rezervovaný termín potvrzen, zavazuje se klient na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas zrušit nebo změnit.

3.        Rezervační poplatek

3.1      Z provozních důvodů a z důvodů zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín vyhrazen pouze klientovi, pro kterého byla rezervace termínu vytvořena. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že se závazně objednaný klient v rezervovaném termínu nedostaví (bez řádné omluvy či změny termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek.

3.2      Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách dentalnikliniky.cz v odkazu Ceník.

3.3      Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci poskytovatele oproti potvrzení o zaplacení či bezhotovostním převodem na účet č. 286529099/0300  vedený u Československé obchodní banky, a.s. s uvedením variabilního symbolu ve tvaru rodného čísla klienta. Rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je přijetí platby klientovi potvrzeno.

4.        Změna či zrušení rezervovaného termínu vyšetření

4.1      Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín vyšetření nejpozději 48 hodin před termínem vyšetření, a to telefonicky nebo osobně na recepci poskytovatele či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: kladno@dentalnikliniky.cz.

4.2      Nebude-li s klientem sjednán nový termín vyšetření, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje - číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. rezervační poplatek vrácen. V případě, že klient ve stanovené lhůtě platební údaje poskytovateli nesdělí nebo se s poskytovatelem nedomluví na jiném způsobu vrácení rezervačního poplatku, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.3      V případě, že se klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v daném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. započten oproti konečné ceně provedeného vstupního vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že v rámci vstupního vyšetření dochází jednak k poskytnutí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dále k poskytnutí nadstandardní péče v podobě sestavení léčebného plánu. Případný rozdíl mezi uhrazeným rezervačním poplatkem a konečnou cenou vstupního vyšetření bude klientovi ponechána u poskytovatele jakožto zálohová platba na další vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že další vyšetření, v rámci, kterého je možné uplatnit zápočet zbývající částky rezervačního poplatku, je nutné sjednat nejpozději do 12 měsíců ode dne vstupní prohlídky. Nebude-li termín v uvedené lhůtě sjednán, nárok na vrácení zbývající části rezervačního poplatku zaniká

4.4      Zaplacený rezervační poplatek se klientovi bez dalšího vrací v případě, že

- klient se v konkrétně sjednaném termínu na vyšetření dostaví a toto se v dohodnutém termínu neuskuteční z důvodů ležících na straně Dentální kliniky Kladno s.r.o. nebo

-dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Dentální klinika Kladno s.r.o. bude z důvodů ležících na její straně nucena závazně rezervovaný termín zrušit a zároveň s klientem nedojde ke sjednání termínu náhradního.

I v tomto případě, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje -   číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. rezervační poplatek vrácen. Nedojde-li ke sdělení platebních údajů či dojednání jiného způsobu vrácení rezervačního poplatku nejpozději do 12 měsíců od dne zrušení termínu ze strany poskytovatele, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.5      Nedostaví-li se klient v rezervovaném termínu na vyšetření ani tento termín řádně v souladu s těmito obchodními podmínkami včas nezmění či nezruší, klientovi zaniká nárok na vrácení rezervačního poplatku, kdy tento bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. v plné výši započten na paušální náhradu škody, která jí vnikne v souvislosti s připraveností k vyšetření klienta v konkrétním rezervovaném termínu.

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu - 1 000 Kč

Dentální klinika Kladno s.r.o.

se sídlem Sportovců 2457, 272 01 Kladno

IČ 04659899

(dále jen „Dentální klinika Kladno s.r.o.“ nebo „poskytovatel“)

tímto stanoví podmínky rezervace termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta.

1.        Základní ustanovení

1.1      Společnost Dentální klinika Kladno s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, a to na základě a v rozsahu oprávnění vydaného Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.: 011807/2016/KUSK Zdravotní služby dle tohoto oprávnění jsou poskytovatelem poskytovány v jeho provozovně na adrese: Sportovců 2457, 272 01 Kladno

1.2      Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která si prostřednictvím recepce poskytovatele rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu.

2.        Rezervace termínu vyšetření nového klienta

2.1      Rezervace termínu vyšetření dle těchto obchodních podmínek je určena pouze pro nové, doposud neregistrované klienty Dentální kliniky Kladno s.r.o.

2.2      Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci klienta – pacienta ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2.3      Rezervaci termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta lze sjednat prostřednictvím recepce poskytovatele osobně či telefonicky na tel. Č. 739 630 009

2.4      Veškeré údaje poskytnuté klientem při rezervaci termínu vyšetření slouží výhradně pro potřeby poskytovatele a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.5      Při použití kteréhokoliv z výše uvedených způsobů rezervace termínu poskytovatel nepotvrdí klientovi rezervovaný termín vyšetření dříve, než bude zaplacen rezervační poplatek dle těchto obchodních podmínek. V okamžiku, kdy bude klientovi ze strany Dentální kliniky Kladno s.r.o. rezervovaný termín potvrzen, zavazuje se klient na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas zrušit nebo změnit.

3.        Rezervační poplatek

3.1      Z provozních důvodů a z důvodů zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín vyhrazen pouze klientovi, pro kterého byla rezervace termínu vytvořena. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že se závazně objednaný klient v rezervovaném termínu nedostaví (bez řádné omluvy či změny termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek.

3.2      Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách dentalnikliniky.cz v odkazu Ceník.

3.3      Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci poskytovatele oproti potvrzení o zaplacení či bezhotovostním převodem na účet č. 286529099/0300  vedený u Československé obchodní banky, a.s. s uvedením variabilního symbolu ve tvaru rodného čísla klienta. Rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je přijetí platby klientovi potvrzeno.

4.        Změna či zrušení rezervovaného termínu vyšetření

4.1      Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín vyšetření nejpozději 48 hodin před termínem vyšetření, a to telefonicky nebo osobně na recepci poskytovatele či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: kladno@dentalnikliniky.cz.

4.2      Nebude-li s klientem sjednán nový termín vyšetření, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje - číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. rezervační poplatek vrácen. V případě, že klient ve stanovené lhůtě platební údaje poskytovateli nesdělí nebo se s poskytovatelem nedomluví na jiném způsobu vrácení rezervačního poplatku, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.3      V případě, že se klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v daném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. započten oproti konečné ceně provedeného vstupního vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že v rámci vstupního vyšetření dochází jednak k poskytnutí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dále k poskytnutí nadstandardní péče v podobě sestavení léčebného plánu. Případný rozdíl mezi uhrazeným rezervačním poplatkem a konečnou cenou vstupního vyšetření bude klientovi ponechána u poskytovatele jakožto zálohová platba na další vyšetření. Klient tímto bere na vědomí, že další vyšetření, v rámci, kterého je možné uplatnit zápočet zbývající částky rezervačního poplatku, je nutné sjednat nejpozději do 12 měsíců ode dne vstupní prohlídky. Nebude-li termín v uvedené lhůtě sjednán, nárok na vrácení zbývající části rezervačního poplatku zaniká

4.4      Zaplacený rezervační poplatek se klientovi bez dalšího vrací v případě, že

- klient se v konkrétně sjednaném termínu na vyšetření dostaví a toto se v dohodnutém termínu neuskuteční z důvodů ležících na straně Dentální kliniky Kladno s.r.o. nebo

-dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Dentální klinika Kladno s.r.o. bude z důvodů ležících na její straně nucena závazně rezervovaný termín zrušit a zároveň s klientem nedojde ke sjednání termínu náhradního.

I v tomto případě, je klient nejpozději do 14 dnů ode dne zrušeného termínu vyšetření povinen písemně sdělit poskytovateli platební údaje -   číslo bankovního účtu (případně též variabilní symbol), na který bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. rezervační poplatek vrácen. Nedojde-li ke sdělení platebních údajů či dojednání jiného způsobu vrácení rezervačního poplatku nejpozději do 12 měsíců od dne zrušení termínu ze strany poskytovatele, nárok na jeho vrácení zaniká.

4.5      Nedostaví-li se klient v rezervovaném termínu na vyšetření ani tento termín řádně v souladu s těmito obchodními podmínkami včas nezmění či nezruší, klientovi zaniká nárok na vrácení rezervačního poplatku, kdy tento bude Dentální klinikou Kladno s.r.o. v plné výši započten na paušální náhradu škody, která jí vnikne v souvislosti s připraveností k vyšetření klienta v konkrétním rezervovaném termínu.

Stomatologické výkony

Vstupní prohlídka

Hrazeno v rámci ZP

Preventivní péče

Hrazeno v rámci ZP

Základní OPG Hrazeno v rámci ZP
Bílá výplň (fotokompozit) 2 275 - 4 875 Kč

Kompletní endodontické ošetření strojové

Lokální anestezie

Poplatek za ochranné pomůcky a dezinfekci

Rezervace termínu vyšetření nového klienta

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu

Léčebný plán

5 000 - 15 000 Kč

Hrazeno v rámci ZP

100 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

Dentální hygiena

Ošetření dentální hygienistkou ( dospělý pacient, včetně airflow a fluoridace)

1 800 Kč

Ošetření dentální hygienistkou (dětský pacient)

900 

Air flow + fluoridac 1 250 Kč
Kombinované bělení 8 500 Kč
Domácí bělení (nosiče + gely) 5 500 Kč

Protetika

Fazeta celokeramická (1 zub)

od 10 000 Kč
Celokeramická korunka od 10 000 Kč
Metalokeramická korunka od 8 000 Kč
Metalokeramický můstek (3členný) od 21 000 Kč
Korunka na implantát od 13 750 Kč

Implantát (DENTIS - chirurgická fáze) 

Implantát (Ankylos)

od 17 325 Kč

od 21 725 Kč