Informační přehled o cenách našich služeb

Ceny jsou orientační, přesný cenový plán vám sestaví zubní lékař v ordinaci na základě prohlídky ústní dutiny a po vyhodnocení všech možností a vašich požadavků.

Pouze u nás nabízíme možnost profinancování ortodoncie ve spolupráci s ČSOB. Více informací vám sdělíme na recepci.

Přijímáme platební karty tuzemských i zahraničních bank. 

Finanční prostředky lze také zaslat na základě cenového plánu před ošetřením na náš účet, který Vam sdělí recepční. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka.

NAŠE KLINIKY JSOU PARTNEREM TĚCHTO ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN:

 • (111)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • (201)  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • (207)  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • (211)  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • (205)  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
 • (209)  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • (213)  Revírní bratrská pokladna

Rezervace termínu vyšetření nového klienta - 3 000 Kč

Rezervac termínu vyšetření nového klienta - 3 000 Kč

Podmínky rezervace termínu vyšetření nového klienta

Dentální klinika Hradčanská s.r.o.

se sídlem Tychonova 44/3, Hradčany, 160 00 Praha 6

IČ 055 29 247

(dále jen „Dentální klinika Hradčanská s.r.o.“ nebo „poskytovatel“),

tímto stanoví podmínky rezervace termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta.

1.       Základní ustanovení

1.1     Společnost Dentální klinika Hradčanská s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, a to na základě a v rozsahu oprávnění vydaného Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.:S-MHMP 54891/2018 ZDR Zdravotní služby dle tohoto oprávnění jsou poskytovatelem poskytovány v jeho provozovně na adrese : Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6.

1.2     Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která si prostřednictvím recepce poskytovatele či prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na internetových stránkách poskytovatele rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu.

2.       Rezervace termínu vyšetření nového klienta

2.1     Rezervace termínu vyšetření dle těchto obchodních podmínek je určena pouze pro nové, doposud neregistrované klienty Dentální kliniky Hradčanská s.r.o.

2.2     Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci klienta – pacienta ve smyslu zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2.3     Rezervaci termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta lze sjednat prostřednictvím recepce poskytovatele osobně či telefonicky na tel. č. 270 004 700

2.5     Veškeré údaje poskytnuté klientem při rezervaci termínu vyšetření slouží výhradně pro potřeby poskytovatele a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.6     Při použití kteréhokoliv z výše uvedených způsobů rezervace termínu poskytovatel nepotvrdí klientovi rezervovaný termín vyšetření dříve, než bude zaplacen rezervační poplatek dle těchto obchodních podmínek. V okamžiku, kdy bude klientovi ze strany Dentální kliniky Hradčanská s.r.o. rezervovaný termín potvrzen, zavazuje se klient na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas zrušit nebo změnit.

3.       Rezervační poplatek

3.1     Z provozních důvodů a z důvodů zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín vyhrazen pouze klientovi, pro kterého byla rezervace termínu vytvořena. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že se závazně objednaný klient v rezervovaném termínu nedostaví (bez řádné omluvy či změny termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek.

3.2     Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách dentalnikliniky.cz v odkazu Ceník. Rezervační poplatek nepodléhá DPH.

3.3     Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci poskytovatele oproti potvrzení o zaplacení či bezhotovostním převodem na účet č. 286545515/0300 vedený u ČSOB - rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je provedení platby klientovi potvrzeno. Při platbě převodem uveďte vaše rodné číslo jako VS.

4.       Změna či zrušení rezervovaného termínu vyšetření

4.1     Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín vyšetření nejpozději 48 hodin před termínem vyšetření, a to telefonicky nebo osobně na recepci poskytovatele či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: hradcanska@dentalnikliniky.cz Nebude-li v tomto případě s klientem sjednán nový termín vyšetření, je Dentální klinika Hradčanská s.r.o. povinna klientovi rezervační poplatek vrátit.

4.2     V případě, že se klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v daném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. započten oproti konečné ceně provedeného vyšetření v rezervovaném termínu. Případný rozdíl bude klientovi na základě domluvy mezi klientem a poskytovatelem ponechána u poskytovatele jakožto zálohová platba na další vyšetření.

4.3     Zaplacený rezervační poplatek se způsobem uvedeným v čl. 4.2 těchto obchodních podmínek vrací klientovi v případě, že

 • si klient s Dentální Klinikou Hradčanská s.r.o. nesjedná konkrétní termín vyšetření,
 • se klient v konkrétně sjednaném termínu na vyšetření dostaví,
 • toto se však v dohodnutém termínu neuskuteční z důvodů ležících na straně Dentální kliniky Hradčanská s.r.o.
 • dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Dentální klinika Hradčanská s.r.o. bude z důvodů ležících na její straně nucena závazně rezervovaný termín zrušit a zároveň s klientem nedojde ke sjednání náhradního termínu.

4.4     Nedostaví-li se klient v rezervovaném termínu na vyšetření ani tento termín řádně v souladu s těmito obchodními podmínkami včas nezmění či nezruší, klientovi zaniká nárok na vrácení rezervačního poplatku, kdy tento bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. v plné výši započten na paušální náhradu škody, která jí vnikne v souvislosti s připraveností k vyšetření klienta v konkrétním rezervovaném termínu.

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu - 1 000 Kč

Rezervac termínu nového klienta na dentální hygienu - 1 000 Kč

Podmínky rezervace termínu vyšetření nového klienta

Dentální klinika Hradčanská s.r.o.

se sídlem Tychonova 44/3, Hradčany, 160 00 Praha 6

IČ 055 29 247

(dále jen „Dentální klinika Hradčanská s.r.o.“ nebo „poskytovatel“),

tímto stanoví podmínky rezervace termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta.

1.       Základní ustanovení

1.1     Společnost Dentální klinika Hradčanská s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, a to na základě a v rozsahu oprávnění vydaného Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.:S-MHMP 54891/2018 ZDR Zdravotní služby dle tohoto oprávnění jsou poskytovatelem poskytovány v jeho provozovně na adrese : Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6.

1.2     Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která si prostřednictvím recepce poskytovatele či prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na internetových stránkách poskytovatele rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu.

2.       Rezervace termínu vyšetření nového klienta

2.1     Rezervace termínu vyšetření dle těchto obchodních podmínek je určena pouze pro nové, doposud neregistrované klienty Dentální kliniky Hradčanská s.r.o.

2.2     Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci klienta – pacienta ve smyslu zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2.3     Rezervaci termínu vyšetření dosud neregistrovaného klienta lze sjednat prostřednictvím recepce poskytovatele osobně či telefonicky na tel. č. 270 004 700

2.5     Veškeré údaje poskytnuté klientem při rezervaci termínu vyšetření slouží výhradně pro potřeby poskytovatele a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.6     Při použití kteréhokoliv z výše uvedených způsobů rezervace termínu poskytovatel nepotvrdí klientovi rezervovaný termín vyšetření dříve, než bude zaplacen rezervační poplatek dle těchto obchodních podmínek. V okamžiku, kdy bude klientovi ze strany Dentální kliniky Hradčanská s.r.o. rezervovaný termín potvrzen, zavazuje se klient na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas zrušit nebo změnit.

3.       Rezervační poplatek

3.1     Z provozních důvodů a z důvodů zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín vyhrazen pouze klientovi, pro kterého byla rezervace termínu vytvořena. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že se závazně objednaný klient v rezervovaném termínu nedostaví (bez řádné omluvy či změny termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek.

3.2     Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách dentalnikliniky.cz v odkazu Ceník. Rezervační poplatek nepodléhá DPH.

3.3     Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci poskytovatele oproti potvrzení o zaplacení či bezhotovostním převodem na účet č. 286545515/0300 vedený u ČSOB - rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je provedení platby klientovi potvrzeno. Při platbě převodem uveďte vaše rodné číslo jako VS.

4.       Změna či zrušení rezervovaného termínu vyšetření

4.1     Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín vyšetření nejpozději 48 hodin před termínem vyšetření, a to telefonicky nebo osobně na recepci poskytovatele či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: hradcanska@dentalnikliniky.cz Nebude-li v tomto případě s klientem sjednán nový termín vyšetření, je Dentální klinika Hradčanská s.r.o. povinna klientovi rezervační poplatek vrátit.

4.2     V případě, že se klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v daném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. započten oproti konečné ceně provedeného vyšetření v rezervovaném termínu. Případný rozdíl bude klientovi na základě domluvy mezi klientem a poskytovatelem ponechána u poskytovatele jakožto zálohová platba na další vyšetření.

4.3     Zaplacený rezervační poplatek se způsobem uvedeným v čl. 4.2 těchto obchodních podmínek vrací klientovi v případě, že

 • si klient s Dentální Klinikou Hradčanská s.r.o. nesjedná konkrétní termín vyšetření,
 • se klient v konkrétně sjednaném termínu na vyšetření dostaví,
 • toto se však v dohodnutém termínu neuskuteční z důvodů ležících na straně Dentální kliniky Hradčanská s.r.o.
 • dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Dentální klinika Hradčanská s.r.o. bude z důvodů ležících na její straně nucena závazně rezervovaný termín zrušit a zároveň s klientem nedojde ke sjednání náhradního termínu.

4.4     Nedostaví-li se klient v rezervovaném termínu na vyšetření ani tento termín řádně v souladu s těmito obchodními podmínkami včas nezmění či nezruší, klientovi zaniká nárok na vrácení rezervačního poplatku, kdy tento bude Dentální klinikou Hradčanská s.r.o. v plné výši započten na paušální náhradu škody, která jí vnikne v souvislosti s připraveností k vyšetření klienta v konkrétním rezervovaném termínu.

Stomatologické výkony

Rezervace termínu vyšetření nového klienta (více informací zde)

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu (více informací zde)

Vstupní prohlídka

3 000 Kč

1 000 Kč

Hrazeno v rámci ZP

Preventivní péče Hrazeno v rámci ZP
Základní OPG Hrazeno v rámci ZP
Bílá výplň (fotokompozit)

2 300 - 6 200 Kč

Amalgamová výplň od 1 600 Kč
Kompletní endodontické ošetření strojové

6 000 - 15 000 Kč

Lokální anestezie Hrazeno v rámci ZP

Analgosedace

Léčebný plán

Poplatek za ochranné pomůcky a dezinfekci
(účtována všem pacientům při všech výkonech včetně DH, prevencí, atd.)

* za neomluvený termín účtujeme za stomatologii 1 000 Kč a za dentální hygienu 500 Kč. 
Poplatek za neomluvenou hodinu budeme účtovat v případě, že k zrušení termínu nedojde dříve jak 48 hod před termínem.

od 5 000 Kč

1 980 Kč

100 Kč

Dentální hygiena

Ošetření dentální hygienistkou ( dospělý pacient, včetně airflow a fluoridace) od 2 090Kč

Ošetření dentální hygienistkou (dětský pacient)

Kombinované bělení

Domácí bělení (nosiče + gely)

od 900 Kč

8 500 Kč

od 5 500 Kč

Protetika

Fazeta celokeramická (1 zub)

od 12 000 Kč
Celokeramická korunka od 12 000 Kč
Metalokeramická korunka od 9 000 Kč
Metalokeramický můstek (3členný) od 21 000 Kč
Korunka na implantát od 15 000 Kč
Implantát (Straumann a Dentis - chirurgická fáze) od 22 000 Kč

Ortodoncie

Vstupní konzultace dlouhá - dospělý 
(poplatek za vstupní konzultaci se odečítá z ceny rovnátek)

Invisalign full

        3 000 Kč
 

119 000 Kč

Invisalign lite dvě čelisti

87 000 

Invisalign lite jedna čelist

63 000 

Fixy keramické dvě čelisti od 65 000 Kč
Fixy keramické jedna čelist od 54 000 Kč
Fixy kovové dvě čelisti od 55 000 Kč
Fixy kovové jedna čelist od 49 000 Kč
Fixi kombo od 59 000 Kč
Snímací od 30 000 Kč

Stomatologické výkony

Vstupní prohlídka

Hrazeno v rámci ZP

Preventivní péče

Hrazeno v rámci ZP

Základní OPG Hrazeno v rámci ZP
Bílá výplň (fotokompozit) 2 275 - 4 875 Kč

Kompletní endodontické ošetření strojové

Lokální anestezie

Poplatek za ochranné pomůcky a dezinfekci

Rezervace termínu vyšetření nového klienta

Rezervace termínu nového klienta na dentální hygienu

5 000 - 15 000 Kč

Hrazeno v rámci ZP

100 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

Dentální hygiena

Ošetření dentální hygienistkou ( dospělý pacient, včetně airflow a fluoridace)

1 800 Kč

Ošetření dentální hygienistkou (dětský pacient)

900 

Air flow + fluoridac 1 250 Kč
Kombinované bělení 8 500 Kč
Domácí bělení (nosiče + gely) 5 500 Kč

Protetika

Fazeta celokeramická (1 zub)

od 10 000 Kč
Celokeramická korunka od 10 000 Kč
Metalokeramická korunka od 8 000 Kč
Metalokeramický můstek (3členný) od 21 000 Kč
Korunka na implantát od 13 750 Kč

Implantát (DENTIS - chirurgická fáze) 

Implantát (Ankylos)

od 17 325 Kč

od 21 725 Kč